Herkeuring auto door garageEen keuring of herkeuring auto door garage of bandcentrale laten uitvoeren? Tot voor kort was daar absoluut geen sprake van. In Vlaanderen zijn er slechts een paar bedrijven die gemachtigd zijn om voertuigen te keuren. Een tijdige afspraak voor een autokeuring vastleggen bij één van hun keuringscentra blijkt vaak geen sinecure te zijn.

Meer zelfs, een geschikte keuringsdatum vinden is een échte uitdaging voor veel autobezitters in Vlaanderen. De werkdruk bij de autokeuring is hoog. Dit leidt tot lange wachtrijen voor de ingang van de keuringsstations, wat op zijn beurt resulteert in onveilige verkeerssituaties. De voertuigen in de wachtrij belemmeren regelmatig het verkeer in de omgeving van de keuringscentra. Dat zorgt voor potentieel gevaarlijke situaties voor de weggebruikers in de directe omgeving. Voor wie zonder afspraak naar de schouwing rijdt helpen webcamera’s aan de ingang van de keuring om vooraf de drukte in te schatten. Ook deze maatregel brengt onvoldoende soelaas.

Verandering autokeuring in 2024

Minister van Verkeer Lydia Peeters neemt de kwestie serieus nemen en werkt aan maatregelen om de toegankelijkheid van de autokeuringen te verbeteren. Wie zijn uitnodiging voor de autokeuring in de brievenbus krijgt moet ruim de kans krijgen om tijdig een afspraak met de keuring in te boeken. Daarnaast moeten ook de wachttijden verminderen en de verkeerssituaties bij de keuringsstations veiliger worden.

Herkeuring auto door garage: de minister zet dus in op een betere klantvriendelijkheid. Tegelijkertijd streeft ze ernaar de verkeersveiligheid te waarborgen, wat een essentieel aspect is van haar beleidsdoelen.

Klantvriendelijkheid verbeteren

In de loop van 2024 worden er duidelijke veranderingen verwacht in de regelgeving met betrekking tot de autokeuring. Een van de belangrijke doelstellingen is het creëren van bijkomende capaciteit. Dit moet de druk op de bestaande keuringsinstellingen verminderen. Om dit te bereiken is het plan opgevat om erkende garagisten bepaalde herkeuringen te laten doen.

Verkeersveiligheid blijft voorop staan

herkeuring auto door garage laten uitvoerenHet belangrijkste uitgangspunt blijft echter de verkeersveiligheid. Door ervoor te zorgen dat voertuigen regelmatig en adequaat worden gekeurd, draagt Minister Peeters bij aan het creëren van een veiligere verkeersomgeving. De verschuiving van herkeuringen naar erkende herstellers mag niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de keuringen, en adequate controles en monitoring zullen essentieel zijn om deze kwaliteit te waarborgen.

Al met al weerspiegelen deze voorgestelde veranderingen de inzet van Minister Lydia Peeters voor een evenwichtige benadering, waarbij zowel de belangen van de burgers als de verkeersveiligheid centraal staan. Het is een veelbelovende stap naar een meer doeltreffend en toegankelijk autokeuringssysteem in Vlaanderen.

Herkeuring auto door garage, bandencentrale,…

In buurlanden zoals Nederland of Frankrijk is het normaal dat je met je auto naar een erkende garagist gaat voor de jaarlijkse keuring. Bij ons is het idee om herkeuringen uit te breiden naar garagisten, bandencentrales en glasbreukherstellers een echte game changer.

Uiteraard moet iedereen die herkeuringen wil uitvoeren beschikken over een officiële erkenning. Deze erkenning biedt deze professionals dan de mogelijkheid om bepaalde herkeuringen uit te voeren die passen binnen hun vakgebied.

  • Wat betreft herkeuringen, zullen garagisten verschillende belangrijke aspecten van het voertuig kunnen aanpakken. Krijg je een herkeuring wegens problemen met de voertuigverlichting? Een erkende garagist kan bijvoorbeeld de nodige aanpassingen en reparaties uitvoeren om ervoor te zorgen dat de verlichting aan alle vereisten voldoet.
  • Bij problemen op de keuring met versleten of verkeerde banden kan een bandencentrale met de juiste erkenning herkeuringen uitvoeren en mogelijk bandenreparaties of vervangingen aanbevelen om aan de vereisten te voldoen.
  • Glasbreukherstellers met de benodigde erkenning kunnen herkeuringen uitvoeren bij problemen met de ruiten van het voertuig. Zij kunnen beschadigde ruiten repareren of vervangen, waardoor de veiligheid van het voertuig wordt gewaarborgd.

De erkenning van Minister Lydia Peeters speelt hier een cruciale rol. Deze erkenning waarborgt dat de professionals die herkeuringen uitvoeren, de vereiste kennis en vaardigheden hebben om deze taken adequaat en nauwkeurig uit te voeren. Het zorgt voor een gestandaardiseerde aanpak en verzekert autobezitters dat hun voertuigen in bekwame handen zijn.

Deze uitbreiding van herkeuringsbevoegdheden naar verschillende typen professionals weerspiegelt een pragmatische benadering om de efficiëntie van het autokeuringssysteem te verbeteren. Het is een stap in de richting van een meer toegankelijke, klantgerichte aanpak, terwijl tegelijkertijd de hoogste normen voor verkeersveiligheid worden gehandhaafd. Het is een evenwichtsoefening tussen gemak voor autobezitters en het waarborgen van de integriteit van het keuringsproces.

Verdere uitwerking

Het voorontwerp van decreet werd in de loop van 2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Minister van Verkeer Lydia Peeters staat momenteel aan het roer van een belangrijk initiatief om een uitvoeringsbesluit vorm te geven. Dit uitvoeringsbesluit zal dienen als de concrete leidraad voor verschillende cruciale aspecten binnen het domein van de autokeuring, en zal onder andere specifieke aandacht besteden aan de rol van garagisten.

  • Een essentieel onderdeel van dit uitvoeringsbesluit is het bepalen van welke gebreken aan voertuigen in aanmerking komen voor herkeuringen bij garagisten. Met andere woorden: welke herkeuringen kunnen door welke professionals worden aangepakt?
  • Een ander belangrijk aspect dat in het uitvoeringsbesluit zal worden vastgelegd, zijn de erkenningsvoorwaarden voor garagisten. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de garagisten die herkeuringen uitvoeren, beschikken over de nodige expertise en kwalificaties. Minister Peeters zal ongetwijfeld specifieke eisen en normen vaststellen waaraan garagisten moeten voldoen om erkend te worden voor het uitvoeren van herkeuringen. Dit draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het gehele autokeuringsproces.
  • Daarnaast zal het uitvoeringsbesluit het toezicht en de controle op de erkende garagisten bepalen. Er moet uiteraard ook worden nagegaan dat garagisten hun taken adequaat en volgens de gestelde normen uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan periodieke audits, kwaliteitscontroles en een helder systeem van rapportage en feedback.

Samengevat: herkeuring auto door garage

In de verwachte veranderingen voor de autokeuring in 2024, neemt Minister Peeters het voortouw in het verminderen van de druk op bestaande keuringsinstellingen. Het plan is om erkende garagisten herkeuringen te laten uitvoeren met als doel ongeveer 300.000 herkeuringen naar hen over te dragen. Dit verlicht de werkdruk voor de huidige keuringscentra en draagt ook bij aan een vlotter verloop van het gehele autokeuringsproces.

een herkeuring van een auto door een erkende garagistMet minder herkeuringen bij de traditionele centra ontstaat er ruimte voor meer periodieke keuringen, wat betekent dat er meer beschikbare plekken komen in het online reserveringssysteem van de keuring. Dit is goed nieuws voor automobilisten, want het betekent dat ze sneller een geschikte afspraak kunnen vinden. Voor degenen die terug moeten komen voor herkeuring, biedt de mogelijkheid om naar een erkende garagist te gaan de kans om snel en efficiënt een nieuwe afspraak voor herkeuring te regelen. Dit alles wijst op een veelbelovende stap richting een soepeler en gebruikersvriendelijker autokeuringsproces in de toekomst.